Most Popular Papers*

PDF

Obstacle Avoidance Motion in Mobile Robotics
Yunchao Tang, Shaojun Qi, Lixue Zhu, Xianrong Zhuo, Yunqi Zhang, and Fan Meng

PDF

Review on AGV Scheduling Optimization
Jianlin Fu, Hengzhi Zhang, Zhang Jian, and Liangkui Jiang

PDF

Image Semantic Segmentation Algorithm Based on Improved DeepLabv3+
Weiping Zhao, Yu Chen, Song Xiang, Yuanqiang Liu, and Chaoyue Wang

PDF

Metaverse Concept and Its Military Application
Tan Zhao, Lin Wu, JiuYang Tao, and Shuai Li

PDF

Intelligent Airport Crowd Management Technology Based on Digital Twin
Jinghui Zhong, Yutian Lin, Wenqiang Li, and Wentong Cai

PDF

Research Progress of Opponent Modeling Based on Deep Reinforcement Learning
Haotian Xu, Long Qin, Junjie Zeng, Yue Hu, and Qi Zhang

PDF

Military Metaverse: Key Technologies, Potential Applications and Future Directions
Zhao Zhang, Yujie Guo, Xiaoning Zhao, and Baoliang Sun

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.