Most Popular Papers*

PDF

Terrain Surface Texture Generation Networks for User Semantics Customization
Yan Gao, Jimeng Li, Jianzhong Xu, and Hongyan Quan

PDF

Dynamic 3D Scene Perception Based on Battlefield Metaverse
Haoyu Wang, Guanghong Gong, Jihong Cai, Bipeng Ye, Zhaofang Zhou, Zheng Mei, and Ni Li

PDF

Metaverse Concept and Its Military Application
Tan Zhao, Lin Wu, JiuYang Tao, and Shuai Li

PDF

A Hybrid Empirical Method for Fast Modeling of Ship Manoeuvring Motion
Peng Wu, Zongmo Yang, Qianfeng Jing, and Yulin Li

PDF

Air Distribution Simulation and Comfort Evaluation of Large Space Building Based on RANS and LES
Shen Zhang, Ming Cheng, Yifan Wang, Fankai Meng, Ting Li, Han Chen, and Zhifeng Ji

PDF

Reliability Evaluation Method of Radar Simulation Model Based on Air Combat Mechanism
Chenguang Wang, Jinpeng Bai, Tingting Li, Lifeng Miao, and Kaifeng Wang

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.