Most Recent Additions*

PDF

Dynamic 3D Scene Perception Based on Battlefield Metaverse
Haoyu Wang, Guanghong Gong, Jihong Cai, Bipeng Ye, Zhaofang Zhou, Zheng Mei, and Ni Li

PDF

Air Distribution Simulation and Comfort Evaluation of Large Space Building Based on RANS and LES
Shen Zhang, Ming Cheng, Yifan Wang, Fankai Meng, Ting Li, Han Chen, and Zhifeng Ji

PDF

Learning and Analysis of Dynamic Models for Grid Discrete Events Based on Log Information
Danlong Zhu, Yunqi Yan, Ying Chen, Jiaqi Zhang, Longxing Jin, and Wei Fu

PDF

A Hybrid Empirical Method for Fast Modeling of Ship Manoeuvring Motion
Peng Wu, Zongmo Yang, Qianfeng Jing, and Yulin Li

PDF

Key Technology and Application of Digital Twin Modeling for MRI
Shanshan Chen, Hongzhi Wang, and Tian Xia

PDF

Reliability Evaluation Method of Radar Simulation Model Based on Air Combat Mechanism
Chenguang Wang, Jinpeng Bai, Tingting Li, Lifeng Miao, and Kaifeng Wang

PDF

A Precise Attention Tracking System Based on Computer Vision
Jiyuan Liu, Hanwen Qi, Zhicheng Liu, Minrui Fei, and Kun Zhang

PDF

Terrain Surface Texture Generation Networks for User Semantics Customization
Yan Gao, Jimeng Li, Jianzhong Xu, and Hongyan Quan

PDF

Style Transfer Network for Generating Opera Makeup Details
Fengquan Zhang, Duo Cao, Xiaohan Ma, Baijun Chen, and Jiangxiao Zhang

*Updated as of 12/03/23.