Most Recent Additions*

PDF

Construction of Surrogate Model Driven by Model and Data
Jing An, Guangya Si, and Miaoting Zeng

PDF

Research on Hybrid Experimental Scheme Design for Combat Simulation
Fei Liu, Peng Lai, Yingbo Lu, Min Wang, and Zhifeng Lu

PDF

Effectiveness Evaluation of Heterogeneous UAV Swarms Based on a Hybrid Model
Yuanjie Lu, Shanshan Long, Hang Zhao, Guoxu Feng, and Xiaojia Zhao

PDF

Multi-agent Path Planning with Obstacle Penalty Factor
Xingyu Yan, Dayan Li, Niya Wang, Kaixiang Zhang, and Jianlin Mao

PDF

Research on Optimization Design Method of Waverider Forebody/Bump Profile of Aircraft
Jialin Qiu, Jun Huang, Peng Shu, Qingfeng Wang, Zhiqin Liu, and Wenyou Qiao

PDF

Dynamic Digital Twin Modelling and Semi-Physical Simulation of Wind Turbine Operation
Yang Hu, Weiran Wang, Fang Fang, Ziqiu Song, Yuhan Xu, and Jizhen Liu

PDF

Three-Dimensional Path Planning of UAV Based on All Particles Driving Wild Horse Optimizer Algorithm
Gaoyang Li, Xiangfeng Li, Kang Zhao, Yuchao Jin, Zhidong Yi, and Dunwen Zuo

PDF

Human Action Recognition Based on Skeleton Edge Information Under Projection Subspace
Benyue Su, Peng Zhang, Bangguo Zhu, Mengjuan Guo, and Min Sheng

PDF

A Distributed Simulation System for Space Operation Missions
Yunzhao Liu, Mingming Wang, Jintao Li, Chuankai Liu, and Jianjun Luo

*Updated as of 05/22/24.